GENERELLE SAMHANDELSBETINGELSER

1. AFTALEGRUNDLAG

Aftalegrundlaget mellem partnerne VELOSO ApS (herefter VELOSO) og Kunden består af nærværende generelle samhandelsbetingelser, opgaveoplæg/-tilbud og aftalebrev.

Ændringer i aftalegrundlaget sker ved skriftlig aftale parterne imellem.

Aftalegrundlaget kan til enhver tid opsiges af begge parter i tilfælde af konkurs eller betalingsstandsning, eller enhver anden form for betalingsudygtighed.

2. HONORAR

Ved honorarfastsættelse aftales der et maksimumbudget, som Kunden godkender. Et aftalt maksimumbudget overskrides ikke uden forudgående skriftlig accept fra Kunden. Hvis opgaven på Kundens foranledning udvides, aftales ny budgetramme.

Udlæg til transport, rejser, fortæring, ophold, publikationer, data, trykning af rapporter, kompendier, uddannelsesmateriale m.v. samt medgået transporttid faktureres særskilt til Kunden. Alt honorar og udlæg er underlagt lov om merværdiafgift og pålægges derfor moms.

VELOSO timesatser kan ændres én gang årligt pr. 1/1 med 1 måneds varsel.

3. KONSULENTOPGAVENS GENNEMFØRELSE

Såvel VELOSO som Kunden har pligt til straks at underrette den anden part, hvis der under arbejdet opstår tvivl om konsulentopgavens forudsætninger, formål eller gennemførelse.

Det forudsættes, at Kundens ledelse og medarbejdere deltager i konsulentopgavens udførelse i den nødvendige udstrækning.

VELOSO forudsætter, at Kunden stiller alt eksisterende materiale af betydning for konsulentopgavens fuldførelse til rådighed for VELOSO konsulenter.

VELOSO har intet ansvar for forsinkelse i konsulentopgavens udførelse, som må tilskrives Kundens forhold. VELOSO har endvidere intet ansvar for forsinkelse ved udførelsen, som i øvrigt må tilskrives forhold uden for VELOSO herredømme.

4. BEMANDING AF OPGAVER

VELOSO kan med kundens godkendelse udskifte konsulenter på en opgave med passende varsel.

5. FORTROLIGHED OG RETTIGHEDER

VELOSO og de af VELOSO anvendte konsulenter, herunder eventuelle underleverandørers medarbejdere, har tavshedspligt med hensyn til alle væsentlige oplysninger vedrørende Kundens virksomhed og forretningsmæssige forhold. VELOSO har ret til at omtale opgaven i summarisk form som referencer i tilbud eller andre lignende henvendelser og markedsføring til kommende kunder, medmindre andet direkte er aftalt med Kunden.

Alt skriftligt materiale, som af Kunden stilles til rådighed for VELOSO under konsulentopgavens udførelse, forbliver Kundens ejendom.

Kunden opnår en ikke-overdragelig brugsret til materiale, der som en del af konsulentopgaven udarbejdes af VELOSO til udførelse heraf.

VELOSO har udviklet eller anskaffede koncepter, ideer, metoder, fremgangsmåder, procedurer, softwareprogrammer, processer, knowhow, teknikker, almene rådgivnings- og softwareværktøjer, rutiner og metoder, som kan stilles til rådighed for kunden i konsulentperioden mod aftalt vederlag. VELOSO har alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, til førnævnte, der i disse samhandelsbetingelser betegnes som “VELOSO Teknologi”.

Kunden skal iagttage fortroligheden med hensyn til VELOSO Teknologi og Kunden er ikke berettiget til, hverken direkte eller indirekte, at gøre disse tilgængelig for tredjemand.

6. BETALINGSBETINGELSER

Faktura fremsendes på elektronisk form og betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturamodtagelse medmindre andet er aftalt. Herefter påføres renter og gebyrer efter gældende lovgivning.

Klippekort og softwarelicenser forudbetales og kan ikke refunderes.

7. AFBESTILLINGSBETINGELSER

Der betales følgende vederlag ved afbestilling af konsulentprojekt:

  • Indtil 3 måneder før opstart: 0% af opgavehonoraret
  • Indenfor 1 måned før opstart: 75% af opgavehonoraret
  • Indtil 1 måned før opstart: 50% af opgavehonoraret
For fastprisprojekter er opgavehonoreret lig med projektprisen. For projekter med løbende regning inkluderer opgavehonoraret de frem til afbestillingsdatoen påløbne projektomkostninger samt det budgetterede konsulenthonorar fra opstart og 3 måneder frem
 
Der betales følgende vederlag for ombookning af konsulentopgaver:

  • Indtil 2 uger før planlagt: 0% af opgavehonoraret
  • Indtil 1 uge før planlagt: 25% af opgavehonoraret
  • Indenfor 1 uge før planlagt: 50% af opgavehonoraret

8. ØVRIGE VILKÅR

VELOSO hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. VELOSO tilbyder facilitering af enkelt- og gruppeprocesser, herunder strategiprocesser, organisations-, leder- og forretningsudvikling, inspirationsworkshops, undervisning, forretningssparring og coaching, men ikke decideret virksomhedsrådgivning. Kunden er derfor indforstået med at VELOSO ikke kan gøres rådgivningsansvarlig.

Aftalen er undergivet dansk ret.

Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med aftalen, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelser afgjort endeligt ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af 3 medlemmer. Hver af parterne udpeger et medlem inden 30 dage fra kravets fremsættelse. Inden yderligere 10 dage udpeger parterne i fællesskab det tredje medlem. Hvis fristerne overskrides, udpeges de resterende medlemmer af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København.

 
DOWNLOAD GRATIS E-BOG